Beleidsplan

Inleiding
De Stichting Droom en Leef ondersteunt mensen bij het ontvangen en het versterken van hun identiteit en vrijheid in Christus. De stichting organiseert daartoe (inter)nationale conferenties en cursussen en voorziet in het benodigde lesmateriaal in woord en beeld in het Nederlands, Engels en andere talen. De focus voor de komende jaren is gericht op het trainen van conferentie- en cursusleiders en het verder ontwikkelen van digitaal (online) lesmateriaal.

Missie
Hoe alles begon vanuit verlangen en een droom van God
Op een dag kreeg Rianne Aalbers-Bultman, die net als Tineke Broedersz in Centraal Azië had gewerkt, een vraag van een van de vrouwen daar om terug te komen. Want er was (en is) grote nood. Mensen beland(d)en om hun geloof in de gevangenis en er waren vele huiszoekingen onder de pas tot geloof gekomen christenen. Er was (en is) dringend behoefte aan toerusting en heling.
Tineke Broedersz kreeg op een nacht een droom, een Goddelijke droom. God liet haar zien hoe zij daar konden werken aan toerusting en heling voor vrouwen. Hij gaf Tineke het hele uitgewerkte verhaal van Jozef en zijn familie, met Bijbelteksten, lessen, en een aantal creatieve activiteiten. Samen met Rianne heeft zij de door God ingegeven droom uitgewerkt tot een vierdaagse conferentie waarin onderwijs, bemoediging, verwerking en heling verweven zijn.

Groei
In 2011 vond de eerste conferentie plaats met een team Nederlandse vrouwen voor vrouwen in Centraal Azië. Het bleef niet bij deze ene conferentie; God had grotere plannen. Steeds opnieuw kwamen uit Centraal Azië en allerlei andere landen verzoeken binnen voor conferenties. Vanaf die tijd zijn er meer dan 30 conferenties gegeven door steeds wisselende teams bestaande uit Nederlandse vrouwen en mannen, want sinds 2015 wordt deze conferentie ook voor mannen georganiseerd. Het organiseren van de conferenties en het reizen naar het buitenland eisten steeds meer van de vrijwilligers, en de organisatie draaide –onder de vlag van People International– geheel op sponsoring. Daarom werd gestart met het onderwijzen en trainen van lokale teams in Centraal Azië en in andere landen.

In Lukas 4 staat beschreven hoe Jezus in de synagoge voorlas uit Jesaja 61. Op die passage is de missie van Droom en Leef gebaseerd:
“Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.” – Jesaja 61:10

Doelstelling
De Stichting heeft als doel om mensen te ondersteunen bij het ontvangen en versterken van hun identiteit en vrijheid in Christus, zodat zij een geestelijk leven kunnen ontwikkelen in gezondheid en balans vanuit de vergeving die God schenkt.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
• het geven van conferenties en cursussen in binnen- en buitenland;
• het uitgeven (of doen uitgeven) van informatie, brochures, boeken, audiovisuele hulpmiddelen en studiemappen, enz. over een gezonde identiteit en vrijheid in Christus;
• het presenteren van online cursussen, seminars, video’s en andere online middelen en applicaties;
• andere wettige en passende middelen in dit kader.

Voor de komende vijf jaar (2021-2026) richt de Stichting zich op:
• het verder ontwikkelen en geven van (online) conferenties en cursussen online;
• het opleiden en coachen van nieuwe trainers;
• het evalueren van de gegeven conferenties, samen met leiders en teams ter plaatse (indien weer gereisd kan en mag worden);
met als doel dat de komende jaren meer teams getraind zijn die zelfstandig het programma in binnen- en buitenland kunnen organiseren en verzorgen.

Strategie
In het voorjaar van 2021 zijn verschillende online programma’s van start gegaan om deelnemers te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden en te versterken. Uit deze programma’s komen leiders voort die getraind moeten worden om het programma zelf te kunnen gaan geven. Indien mogelijk is het de bedoeling om in het najaar weer fysiek bij elkaar te komen om vierdaagse conferenties te verzorgen. Er lopen verschillende aanvragen voor trainingen en cursussen in het najaar van 2021, onder meer vanuit Nederland, Oezbekistan, Roemenië, Nigeria en India. De trainingen en cursussen worden bij voorkeur fysiek gegeven, maar kunnen in een aantal gevallen online worden gegeven, of lokaal gebruik makend van het videomateriaal.

Huidige situatie
Op dit moment zijn er vijf getrainde teams die het programma van Droom en Leef zelfstandig kunnen verzorgen. In Centraal Azië en Europa wordt het programma door lokaal getrainde leiders gegeven; zij spreken de lokale taal en kennen de cultuur en hebben hun relaties binnen het eigen land.

Het studiemateriaal van de Droom en Leef conferentie is inmiddels in zeven talen vertaald en er zijn op dit moment meerdere lokale teams actief. Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie in 2020 kon er niet meer worden gereisd. Maar de verzoeken voor conferenties in het buitenland bleven komen. Er werden nieuwe plannen gemaakt om toch aan de verzoeken te kunnen voldoen. Het idee voor een digitaal programma was geboren. Daarnaast werd ook de noodzaak om een stichting op te richten duidelijk, onder meer om structureel en zelfstandig de gestelde doelen te kunnen bereiken, en tevens om giften aftrekbaar te kunnen maken. Er is een website ontworpen waarop in verschillende talen de missie van Droom en Leef wordt verwoord. De stichting is ook actief op FaceBook en Instagram.
De zegen van de Droom en Leef conferenties verspreidt zich als een olievlek over verschillende landen. God is hier aan het werk en Hij gebruikt de conferenties om Zijn kerk toe te rusten.

Activiteiten van de organisatie
De komende jaren blijft de stichting conferenties en (avond)cursussen organiseren, maar de focus is ook sterk gericht op het trainen van nieuwe leiders. Door de beperkingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie heeft de ontwikkeling van een digitaal (online) programma versneld plaatsgevonden. Het gehele programma is inmiddels op video opgenomen, en er is en wordt aan vertalingen gewerkt ten behoeve van ondertiteling. Om onder meer dit te kunnen bekostigen, zet de stichting zich in om fondsen te werven. Vele vrijwilligers met een groot hart voor het programma werken aan Gods Koninkrijk en willen mensen aan Jezus’ voeten brengen.
Op basis van tien jaar ervaring, en resultaten uit het verleden zijn de sterke en de zwakkere punten van de organisatie in een SWOT analyse als volgt vastgesteld:

S (Strengths) Een sterk punt is dat de stichting flexibel is en tegen relatief lage kosten haar doelen kan bereiken.
W (Weaknesses) Een zwakte ligt in het feit dat de stichting werkt op basis van (een grote) vraag enerzijds en (een beperkte) menselijke capaciteit vanuit de stichting anderzijds.
O (Opportunities) Een kans om de reikwijdte van de activiteiten te vergroten deed zich voor ten gevolge van de Covid-19 pandemie: vanwege reisbeperkingen ontstond het idee om een digitaal (online) programma te ontwikkelen.
T (Threath) Een dreiging of risico is het ontvangen van voldoende financiële support; de stichting zal zich constant inzetten om fondsen te werven.

Organisatie
KvK nummer Utrecht 
81827555

Fiscaal nummer
862235145

IBAN NL53 INGB 0008841586

ANBI status vanaf 21 juli 2021
Email adres jozef@droomenleef.nl

Postadres
Baak van Kortgene 58
3826 GP Amersfoort

Via een contactformulier op de website van de stichting Droom en Leef www.dreamandlive.org kan contact worden opgenomen met de organisatie.

 

Bestuur
De Stichting Droom en Leef is op 08-02-2021 opgericht te Amersfoort door Tineke Broedersz bij notaris de Vries Vellenga Leenknegt.

Het dagelijks bestuur van D&L bestaat uit drie personen:
Marko Broedersz – Voorzitter
Irma van Dijk – Secretaris
Rianne Aalbers-Bultman – Penningmeester
Het bestuur wordt geadviseerd door Tineke Broedersz.

De bestuursleden zijn ingeschreven in het UBO-register bij KVK Leeuwarden. De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun bestuursactiviteiten. De bestuursleden hebben wel het recht onkosten- en reiskosten te declareren.

Werknemers
De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst. De activiteiten om het doel te behalen worden uitgevoerd en ondersteund door onbetaalde vrijwilligers. Betaalde diensten zoals onder meer vertalen van het onderwijsmateriaal, en het opnemen en monteren van de video’s worden uit het vermogen van de stichting bekostigd.

Financiën
De Stichting Droom en Leef is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Inkomsten in de vorm van donaties en sponsorgelden zijn primair bedoeld om de jaarlijkse vaste kosten af te dekken. Daarnaast worden bijkomende andere kosten zoals de huur van locaties voor training, de materialen en eventuele reizen naar het buitenland bekostigd vanuit de inkomsten. Onder de vlag van People International is er altijd voldoende financiële steun geweest om conferenties te organiseren. Het product van de stichting is gebaseerd op tien jaar ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van (live) conferenties en cursussen. De stichting richt zich de komende jaren op het verder ontwikkelen van haar product in de vorm van online conferenties en cursussen om kosten en moeite (van o.m. het reizen en verblijf in het buitenland) te besparen, en de reikwijdte te vergroten. De kosten voor het maken van het cursusmateriaal zoals handleidingen, instructies, lesboeken en de video’s zijn al gemaakt vóór het oprichten van de stichting. Op het moment van het oprichten van de stichting waren er reeds zeven vertalingen van het cursusmateriaal beschikbaar.

Het werven van gelden
Voor iedere nieuwe vertaling van het cursusmateriaal zal steeds vooraf sponsoring worden gezocht, bijvoorbeeld via de website van de stichting, nieuwsbrieven en via kerkelijke gemeentes.
Op de website van de stichting is alle relevante informatie met betrekking tot het programma van de stichting te vinden. Via het nieuwsblog op deze site worden bezoekers van de site op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting en zien donateurs hoe hun bijdrage wordt ingezet.

Beheer en besteding van het vermogen
Het startkapitaal van de Stichting Droom en Leef dat is opgebouwd in de afgelopen tien jaar bedraagt bij het oprichten van de stichting ongeveer € 12.000. De begroting voor 2021 is gebaseerd op inkomsten en bestedingen uit voorgaande jaren. De vaste jaarlijkse inkomsten bestaande uit periodieke en incidentele giften, cursusgelden en verkoop van lesmateriaal zijn in balans met de jaarlijkse bestedingen, zoals het Vimeo contract, website onderhoud, en kosten voor bankzaken en de Kamer van Koophandel (~€ 5.100 vs. ~€ 5.100).